ឡាស៊ែរម៉ាស៊ីនសំអាត

  • ម៉ាស៊ីនភ្លើងឡាស៊ែរ

    អំណាចផ្សេងគ្នានៃម៉ាស៊ីនឡាស៊ែរមានសមត្ថភាពសម្អតមានភាពខុសគ្នា។ ថាមពលមាន 50 100 200 300 500 1000W ។ សមត្ថភាពការសម្អាតលម្អិតទាក់ទងនឹងសមា្ភារៈនេះនឹងត្រូវនិងកម្រាស់នៃការច្រេះនិងនៅលើដូច្នេះ។
    អាន​បន្ថែម