បន្ទាត់ការងារ

  • ឧស្សាហកម្មអនុវត្ត

    ឧស្សាហកម្មអនុវត្ត

    ក្រៅពីស្នោ EVA, ម៉ាស៊ីនអ្នកកាប់ឌីជីថល CUTCNC អាចកាត់បន្ថយប្រភេទជាច្រើននៃស្នោដូចជាស្នោបិទជិតដៃ, ស្នោកៅស៊ូ foamex, ស្នូលស្នោ, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលខេធី, ស្នោ EPE, ស្នោជ័រ, ស្នោ PE នៅ, ស្នោន្ដថាក្រុមហ៊ុន PVC ជាដើមវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់ការ ការការពារវេចខ្ចប់, ការបង្ហាញការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, អ៊ីសូឡង់ termal, គំរូ & ...
    អាន​បន្ថែម