ឧស្ម័ន CO2 ម៉ាស៊ីនសម្គាល់

ឈើដែលមានទំហំធំ

ឈើសម្គាល់

សញ្ញាឈើ

ឈើសម្គាល់

ចម្លាក់ស្បែកនិងកាត់

ចម្លាក់ស្បែកនិងកាត់

ឆ្មាសម្គាល់

ស្បែក

ប៉សឺឡែន

ក្រណាត់

លោក Jean សម្គាល់

ការតុបតែងឈើ

កាលវិភាគ

សេរ៉ាមិច