ម៉ាស៊ីនកាត់បំពង់ដែកជាតិសរសៃ

បំពង់ជុំទី 3mm CS

1.5mm SS បំពង់ជុំ