ម៉ាស៊ីនកាត់ប្លាស្មា

ចានដែកថែបកាបោន

ចានដែកថែបកាបោន 2mm

ចានដែកថែបកាបោន

ចានដែកថែបកាបោន 14mm

បំពង់ដែកថែបកាបោន

ចានដែកថែបកាបោន 20mm

ចានដែកថែបកាបោន

ចានដែកថែបកាបោន

បំពង់ដែកថែបកាបូនការេ

ចានដែកអ៊ីណុក