ការឃោសនានៃជាតិសរសៃ

1mm អាលុយមីញ៉ូម

1mm អាលុយមីញ៉ូម

16mm ដែកថែបកាបោន

កម្រាលហា្កបាន

ស្បែក

1mm អាលុយមីញ៉ូម

ក្របខ័ណ្ឌជើង

ចង្កៀង

តារាងធ្លាក់កាកបាទ

ឧបករណ៍បង្វិល

ការចិញ្ចឹមដោយស្វ័យប្រវត្តិឧបករណ៍កាត់

ចានដែកថែបកាបោន

ចានដែកថែបកាបោន 2mm

ចានដែកថែបកាបោន

ចានដែកថែបកាបោន 14mm

ដែកច្រែះ

ដែកច្រែះ

ដែកច្រែះ

ដែកច្រែះ