Wideo görmek üçin basyň

lxshow hakda

Jinan Lingxiu Laser, 2004-nji ýylyň iýul aýynda döredildi, 500 inedördül metrden gowrak gözleg we ofis meýdany, 32000 inedördül metrden gowrak zawod bar. Machineshli maşynlar, Unionewropa Bileleşiginiň CE tassyklamasyndan, Amerikan FDA şahadatnamasyndan geçdi we ISO 9001 kepillendirildi. ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Europeewropa, Günorta gündogar Aziýa, Afrika we ş.m. 120-den gowrak ýurt we sebitde satylýar we 30-dan gowrak önümçilik üçin OEM hyzmatyny hödürleýär.Önümlerimizde her dürli 1. Süýümli lazer kesiji maşyn / Lazer bellik / kebşirlemek / CO2 lazer nagyş / arassalaýjy maşyn bar.2. Wibrasiýa pyçak kesiji maşyn.3.Plazma kesiji maşyn we ş.m.

has giňişleýin gör
Näme üçinbizi saýla

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Bütin dünýäde meşhur markany üpjün ediji bilen hyzmatdaşlyk etdik
  Bütin dünýäde meşhur markany üpjün ediji bilen hyzmatdaşlyk etdik
 • Gaty gözegçilik we dolandyryş.
  Gaty gözegçilik we dolandyryş.
 • Ulanyjy gollanmasy / CD / Onlaýn hyzmat / Zawodda mugt okuw / Müşderileriň ýerinde okuw
  Ulanyjy gollanmasy / CD / Onlaýn hyzmat / Zawodda mugt okuw / Müşderileriň ýerinde okuw
 • Yearylda 5000-den gowrak toplum öndürilýär. Her sargyt boýunça hünär we wagtynda hyzmat ederis.
  Yearylda 5000-den gowrak toplum öndürilýär. Her sargyt boýunça hünär we wagtynda hyzmat ederis.
 • Näme üçin bizi saýlamaly?

  Önümlerimiz

  Hormat we şahadatnama

  Müşderi öwgi

  Gaplamak we daşamak

  • f2104341
  • 9aa34ddf
  • 117b1882
  • 04f7b1a5
  • 2a83bdb1
  • dgdffg (1)
  • dgdffg (2)
  • dgdffg (3)
  • dgdffg (4)
  • dgdffg (5)
  • dfgd
  • sdfs (1)
  • sdfs (2)
  • sdfs (3)
  • dfg
  Adamyň ahyrky netijesini görüp hiç zat urmaýar.Lazer nagyşly nusgalar bilen broşýura alyp, LXSHOW lazer maşynynyň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny görüň.
  SORAG Mugt kitapça we nusga alyň

  Müşderi sapary

  Kompaniýa topary

  • 1
  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2

  IOS GOWY SORAGLAR

  • Kepillik hakda näme?

   Kepillik döwründe haýsydyr bir mesele ýüze çykanda esasy bölekleri bolan (sarp edilýän zatlary hasaba almazdan) enjam mugt üýtgediler (käbir bölekler saklanar).
   1. Süýümli lazer kesiji maşyn: 3 ýyl kepillik.
   2. Wibrasiýa pyçak kesýän maşyn: 2 ýyl hil kepilligi.
   3.Plazma kesiji maşyn: 2 ýyl hil kepilligi.
   4. Lazer bellik enjamy: 3 ýyl kepillik.
   5. Lazer kebşirleýji maşyn: 2 ýyl hil kepilligi.
   6.Plazma kesiji maşyn: 2 ýyl hil kepilligi
  • Haýsynyň maňa laýykdygyny bilemok?

   Maňa aýdyp bermegiňizi haýyş edýärin
   1. Süýümli lazer kesiji maşyn:
   1) Iň köp iş ölçegi: iň amatly modeli saýlaň.
   2) Materiallar we kesiş galyňlygy: Lazer generatorynyň güýji.
   3) Işewürlik pudaklary: Biz köp satýarys we bu iş ugry boýunça maslahat berýäris.
   2.Wibrasiýa pyçak kesýän maşyn:
   1) Iň köp iş ölçegi: iň amatly modeli saýlaň.
   2) materiallar: iň amatly pyçak kesiji saýlaň.
   3) Kesilen galyňlyk: Pyçak kesiji
   4) Kesilen nusga effekti: pyçagyň täzeden laýykdygyny we KCD ýa-da beýleki goşmaça bölekleriň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny tassyklaň.
   5) Işewürlik pudaklary: Biz köp satýarys we bu iş ugry boýunça maslahat berýäris.
   3. Plazma kesýän maşyn:
   1) Iň köp iş ölçegi: iň amatly modeli saýlaň.
   2) Materiallar we kesiş galyňlygy :: iň amatly güýji saýlaň.
   4. Lazer bellik enjamy:
   1) Iň köp iş ölçegi: 110 * 100mm ----- 300mm * 300mm bilen iş ululygyny edip bileris.
   2) Materiallar we bellik effekti: enjamymyzyň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny barlarys we iň amatly güýç we goşmaça bölekleri saýlarys.
   5. Lazer kebşirleýji maşyn:
   1) Önümleriňiz we önümleriň materiallary
   2) Kebşirleýiş çuňlugy
   3) kebşäniň barmaklarynyň arasyndaky aralyk
   4) Işewürlik pudaklary: Köp satýarys we bu iş ugry boýunça maslahat berýäris.
   6. Lazer arassalaýjy maşyn
   1) materiallaryňyz
   2) haýsy haramlyk
   3) haramlygyňyzyň galyňlygy
  • Tölegiň şerti?

   Alibaba söwda kepilligi / TT / West Union / Payple / LC / Nagt we ş.m.
  • Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin CE resminamasy we beýleki resminamalaryňyz barmy?

   Hawa, asyl nusgasy bar.Ilki bilen size görkezeris we iberilenden soň size CE / Gaplaýyş sanawy / Söwda hasap-fakturasy / Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin satuw şertnamasy bereris.
  • Alanymdan soň nädip ulanmalydygyny bilemok Ora-da ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?


   1) Suratlar we CD bilen jikme-jik ulanyjy gollanmasy bar, ädimme-ädim öwrenip bilersiňiz. Maşynda täzelenme bar bolsa, aňsat öwrenmek üçin ulanyjy gollanma her aý täzelenýär.
   2) Ulanyş wagtynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, başga bir meseläni çözmek üçin biziň tehnikimiz gerek.Teamhli kynçylyklaryňyz gutarýança topar tomaşaçy / Whatsapp / E-poçta / Telefon / Skype bilen kamera bilen üpjün edip bileris. Gerek bolsaňyz gapy hyzmatyny hem berip bileris.
  • Eltip bermegiň wagty


   1. Süýümli lazer kesiji maşyn: Umumy konfigurasiýa: 15 gün.Custöriteleşdirilen: 15-25 iş güni.
   2.Wibrasiýa pyçak kesiji maşyn: Umumy konfigurasiýa: 7 gün.Custöriteleşdirilen: 7-12 iş güni.
   3.Plazma kesiji maşyn: Umumy konfigurasiýa: 5 gün.Custöriteleşdirilen: 5-7 iş güni.
   4. Lazer bellik enjamy: Umumy konfigurasiýa: 3 gün.Custöriteleşdirilen: 5-7 iş güni.
   5. gün Lazer kebşirleýji maşyn: Umumy konfigurasiýa: 3 gün.Custöriteleşdirilen: 5-7 iş güni.
   6. Lazer arassalaýjy maşyn: 5-10 iş güni.

   IOS KÖMEK gollanmalary ulanyň

   • Wibrasiýa pyçak kesiji
    Wibrasiýa pyçak kesiji
   • Lazer bellikli işlemek
    Lazer bellikli işlemek
   • Süýüm lazer kesiji maşyn
    Süýüm lazer kesiji maşyn
   • Lazer kebşirleýji maşyn
    Lazer kebşirleýji maşyn
   Has giňişleýin gör