ម៉ាស៊ីនសន្លឹកដែកកាត់ជាតិសរសៃ

ការឃោសនានៃជាតិសរសៃ

1mm អាលុយមីញ៉ូម

1mm អាលុយមីញ៉ូម

16mm ដែកថែបកាបោន

1mm ចានស័

ដែកថែបកាបោន 5 ម

ដែកថែបកាបោន 10mm

ដែកថែបកាបោន 20mm

6mm ដែកអ៊ីណុក

ដែកថែបកាបោន 1mm

3mm ចានស័

1mm ស្ពាន់

ដែកថែបកាបោន 4mm

2mm ដែកអ៊ីណុក